Category Archives: Bất đẳng thức trong các đề thi Đại học

Bất đẳng thức trong các đề thi Đại học

Bất đẳng thức trong đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Toán 2015

Đề bài: Cho $x$ là số thực. Tìm giá trị nhỏ nhất của $$P=\frac{\sqrt{3\left( 2{{x}^{2}}+2x+1 \right)}}{3}+\frac{1}{\sqrt{2{{x}^{2}}+\left( 3-\sqrt{3} \right)x+3}}+\frac{1}{\sqrt{2{{x}^{2}}+\left( 3+\sqrt{3} \right)x+3}}$$ Continue reading


Deprecated: category_link is deprecated since version 2.5.0! Use term_link instead. in /home/nginx/domains/tanghaituan.com/public/wp-includes/functions.php on line 5088

Deprecated: tag_link is deprecated since version 2.5.0! Use term_link instead. in /home/nginx/domains/tanghaituan.com/public/wp-includes/functions.php on line 5088
This entry was posted in Bất đẳng thức trong các đề thi Đại học and tagged on by .

Lời giải câu Bất đẳng thức đề thi Đại học khối A, A1 năm 2013

Đề bài
Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $(a+c)(b+c)=4c^2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biếu thức
$$P=\frac{32{{a}^{3}}}{{{\left( b+3c \right)}^{3}}}+\frac{32{{b}^{3}}}{{{\left( a+3c \right)}^{3}}}-\frac{\sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}}{c}.$$ Continue reading


Deprecated: category_link is deprecated since version 2.5.0! Use term_link instead. in /home/nginx/domains/tanghaituan.com/public/wp-includes/functions.php on line 5088

Deprecated: tag_link is deprecated since version 2.5.0! Use term_link instead. in /home/nginx/domains/tanghaituan.com/public/wp-includes/functions.php on line 5088
This entry was posted in Bất đẳng thức trong các đề thi Đại học and tagged on by .