Category Archives: Dao động điều hòa

Dao động điều hòa

Bài toán: Một chất điểm tham gia N dao động cùng phương, cùng tần số. Phương trình các dao động thành phần lần lượt là
$x_1=A\cos(\omega t)$
$x_2=A\cos(\omega t +\varphi)$
$x_3=A\cos(\omega t +2\varphi)$

$x_N=A\cos(\omega t +(N-1) \varphi).$
Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp ? Continue reading

Bài toán khoảng cách giữa hai vật dao động điều hòa

Bài toán
Hai chất điểm thực hiện dao động trên hai đường thẳng song song, nằm ngang, có gốc tọa độ nằm trên cùng đường thẳng có phương thẳng đứng. Phương trình dao động của mỗi vật tương ứng là : $$x_1=A_1\cos \left(\omega t + \varphi _1 \right) \ cm, \ x_2=A_2\cos \left(\omega t+ \varphi _2 \right) \ cm.$$ Gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động, khoảng cách theo phương ngang giữa hai vật có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu ? Biết $A_1>A_2$ Continue reading