Category Archives: Hướng dẫn phát triển Xenforo

Hướng dẫn phát triển Xenforo

Thêm Actions vào một Controller có sẵn trong Xenforo

Tiếng Việt
Một vài add-ons có controllers riêng, nhưng một vài add-ons có những hàm nhỏ (hàm xử lí không quá dài và phức tạp) thì không thực sự cần phải có route prefix và controller riêng. Bài viết này sẽ hướng dẫn thêm các actions vào một Controller có sẵn. Continue reading

Hướng dẫn phát triển add-on cho Xenforo

Nội dung trong bài viết được thay đổi một vài phần nhằm giúp các bạn dễ hiểu hơn khi tạo môt add-on cho XenForo.

PHẦN 1
Hướng dẫn này sẽ từng bước chỉ ra cách tạo một ứng dụng (add-on) cho Xenforo.

Add-on của bài viết này được tạo ra nhằm hạn chế thành viên sử dụng chữ ký khi chưa có đủ post tối thiểu. Để thực hiện điều này, chúng ta cần tạo ra Listener, Admin Option và những file PHP cần thiết. Continue reading

Hiểu về XenForo Class Proxy System

XenForo Class Proxy System là gì ?
Nói chung, hệ thống này cho phép một vài add-ons mở rộng class trong XenForo, sử dụng hệ thống event listener (lắng nghe sự kiện) của Xenforo, cho phép một chuỗi mở rộng sẽ được xây dựng (với các liên kết cuối cùng trong chuỗi là các lớp được khởi tạo khi XenForo tạo các lớp cần thiết). Continue reading